List of craters on Mercury

From OrbiterWiki
Jump to navigation Jump to search

Approximately 239 named craters on Mercury have been included in Orbiter 2016.

Craters of Mercury
Name Longitude Latitude
Abu Nuwas 20°36'W 17°36'N
Africanus Horton 41°12'W 51°30'S
Ahmad Baba 126°48'W 58°30'N
Al-Akhtal 97°W 59°12'N
Al-Hamadhani 89°42'W 38°48'N
AlJāhiz 21°30'W 1°12'N
Alencar 103°30'W 63°30'S
Amru Al-Qays 175°36'W 12°30'N
Andal 37°42'W 47°42'S
Aristoxenus 11°24'W 82°0'N
Aśvaghosa 21°0'W 10°40'N
Bach 103°24'W 68°30'S
Balagtas 13°42'W 22°36'S
Balzac 144°6'W 10°18'N
Barma 162°48'W 41°18'S
Bartók 134°36'W 29°36'S
Bashō 169°42'W 32°42'S
Beethoven 123°36'W 20°48'S
Belinskij 103°36'W 76°0'S
Bello 120°0'W 18°54'S
Bernini 136°30'W 79°12'S
Bjornson 109°12'W 73°6'N
Boccaccio 29°12'W 80°42'S
Boethius 73°18'W 0°54'S
Botticelli 109°36'W 63°42'N
Brahms 176°12'W 58°30'N
Bramante 61°48'W 47°30'S
Brontë 125°54'W 38°42'N
Bruegel 107°30'W 49°48'N
Brunelleschi 22°12'W 9°6'S
Burns 115°42'W 54°24'N
Byron 32°42'W 8°30'S
Callicrates 32°36'W 66°18'S
Camões 69°24'W 70°36'S
Carducci 89°54'W 36°36'S
Cervantes 122°0'W 74°36'S
Cézanne 123°36'W 8°30'S
Chaikovskij 50°24'W 7°24'N
Chao Meng-Fu 134°12'W 87°18'S
Chekhov 61°30'W 36°12'S
Chiang K'ui 102°18'W 13°48'N
Chŏng Ch'ŏl 116°12'W 46°24'N
Chopin 123°54'W 65°6'S
Chu Ta 105°6'W 2°12'N
Coleridge 66°42'W 55°54'S
Copley 85°12'W 38°24'S
Couperin 151°24'W 29°48'N
Darío 10°0'W 26°30'S
Degas 126°36'W 37°24'N
Delacroix 129°0'W 44°42'S
Derzhavin 35°42'W 44°54'N
Despréz 90°42'W 80°48'N
Dickens 153°18'W 72°54'S
Donne 13°48'W 2°48'N
Dostoevskij 176°24'W 45°6'S
Dowland 179°30'W 53°30'S
Dürer 119°0'W 21°54'N
Dvorák 11°54'W 9°36'S
Echegaray 19°12'W 42°42'N
Eitoku 156°54'W 22°6'S
Equiano 30°42'W 40°12'S
Fet 179°6'W 4°54'S
Flaubert 72°12'W 13°42'S
Futabataei 83°0'W 16°12'S
Gainsborough 176°42'E 36°6'S
Gauguin 96°18'W 66°18'N
Ghiberti 80°12'W 48°24'S
Giotto 55°48'W 12°0'N
Gluck 18°6'W 37°18'N
Goethe 44°30'W 78°30'N
Gogol 146°24'W 28°6'S
Goya 152°0'W 7°12'S
Grieg 14°0'W 51°6'N
Guido d'Arezzo 18°18'W 38°42'S
Hals 115°0'W 54°48'S
Han Kan 143°48'W 71°36'S
Handel 33°48'W 3°24'N
Harunobu 140°42'W 15°0'N
Hauptmann 179°54'W 23°42'S
Hawthorne 115°6'W 51°18'S
Haydn 71°36'W 27°18'S
Heine 124°6'W 32°36'N
Hesiod 35°0'W 58°30'S
Hiroshige 26°42'W 13°24'S
Hitomaro 15°48'W 16°12'S
Holbein 28°54'W 35°36'N
Holberg 61°6'W 67°0'S
Homer 36°12'W 1°12'S
Horace 52°0'W 68°54'S
Hugo 47°0'W 38°54'N
Hun Kal 20°0'W 0°30'S
Ibsen 35°36'W 24°6'S
Ictinus 165°12'W 79°6'S
Imhotep 37°18'W 18°6'S
Ives 111°24'W 32°54'S
Janáček 153°48'W 56°0'N
Jókai 135°18'W 72°24'N
Judah Ha-Levi 107°42'W 10°54'N
Kālidāsā 179°12'W 18°6'S
Keats 154°30'W 69°54'S
Kenkō 16°6'W 21°30'S
Khansa 51°54'W 59°42'S
Kōshō 138°12'W 60°6'N
Kuan Han-Ch'ing 52°24'W 29°24'N
Kuiper 31°6'W 29°24'N
Kurosawa 21°48'W 53°24'S
Leopardi 179°54'E 73°0'S
Lermontov 48°6'W 15°12'N
Lessing 89°42'W 28°42'S
Li Ch'ing-Chao 73°6'W 77°6'S
Li Po 35°0'W 16°54'N
Liang K'ai 177°12'E 40°18'S
Liszt 168°6'W 16°6'S
Lu Hsun 23°24'W 0°0'N
Lysippus 132°30'W 0°48'N
Ma Chih-Yuan 78°0'W 60°24'S
Machaut 82°6'W 1°54'S
Mahler 18°42'W 20°0'S
Mansur 162°36'W 47°48'N
March 175°30'W 31°6'N
Mark Twain 137°54'W 11°12'S
Martí 164°36'W 75°36'S
Martial 177°6'W 69°6'N
Matisse 89°48'W 24°0'S
Melville 10°6'W 21°30'N
Mena 124°24'W 0°12'S
Mendes Pinto 17°48'W 61°18'S
Michelangelo 109°6'W 45°0'S
Mickiewicz 103°6'W 23°36'N
Milton 174°48'W 26°12'S
Mistral 54°0'W 4°30'N
Mofolo 28°12'W 37°42'S
Molière 16°6'W 15°36'N
Monet 10°18'W 44°24'N
Monteverdi 77°18'W 63°48'N
Mozart 169°30'E 8°0'N
Murasaki 30°12'W 12°36'S
Mussorgaskij 96°30'W 32°48'N
Myron 79°18'W 70°54'N
Nampeyo 50°6'W 40°36'S
Nervo 179°0'W 43°0'N
Neumann 34°30'W 37°18'S
Nizāmī 165°0'W 71°30'N
Ōkyo 75°48'W 69°6'S
Ovid 22°30'W 69°30'S
Petrarch 26°12'W 30°36'S
Phidias 149°18'W 8°42'N
Philoxenus 111°30'W 8°42'S
Pigalle 9°30'W 38°30'S
Po Chü-I 165°6'W 7°12'S
Po Ya 20­°12'W 46°12'S
Polygnotus 68°24'W 0°18'S
Praxiteles 59°12'W 27°18'N
Proust 46°42'W 19°42'N
Puccini 46°48'W 65°18'S
Purcell 146°48'W 81°18'N
Pushkin 22°24'W 66°18'S
Rabelais 62°24'W 61°0'S
Rajnis 95°48'W 4°30'N
Rameau 37°30'W 54°54'S
Raphael 75°54'W 19°54'S
Ravel 38°0'W 12°0'S
Renoir 51°30'W 18°36'S
Repin 63°0'W 19°12'S
Riemenschneider 99°36'W 52°48'S
Rilke 12°18'W 45°12'S
Rimbaud 148°0'W 62°0'S
Rodin 18°12'W 21°6'N
Rubens 74°6'W 59°48'N
Rublev 156°48'W 15°6'S
Rūdaki 51°6'W 4°0'S
Rude 79°36'W 32°48'S
Rūmī 104°42'W 24°6'S
Sadī 56°0'W 78°36'S
Saikaku 176°18'W 72°54'N
Sarmiento 172°18'E 29°48'S
Sayat-Nova 122°6'W 28°24'S
Sacrlatti 100°0'W 40°30'N
Schoenberg 135°42'W 16°0'S
Schubert 54°18'W 43°24'S
Scopas 172°54'W 81°6'S
Sei 89°6'W 64°18'S
Shakespeare 150°54'W 49°42'N
Shelley 127°48'W 47°48'S
Shevchenko 46°30'W 53°48'S
Sholem Aleichem 87°42'W 5024'N
Sibelius 144°42'W 49°36'S
Simonides 45°0'W 29°6'S
Sinan 29°48'W 15°30'N
Smentana 70°12'W 48°30'S
Snorri 82°54'W 9°0'S
Sophocles 145°18'W 7°0'S
Sor Juana 23°54'W 49°0'N
Sōseki 37°42'W 38°54'N
Sōtatsu 18°6'W 49°6'S
Spitteler 61°48'W 68°36'S
Stravinsky 73°30'W 50°30'N
Strindberg 135°18'W 53°42'N
Sullivan 86°18'W 16°54'S
Sūr Dās 93°18'W 47°6'S
Surikov 124°36'W 37°6'S
Takanobu 108°12'W 30°48'N
Takayoshi 163°6'W 37°30'S
Tansen 70°54'W 3°54'N
Thākur 63°30'W 3°0'S
Theophanes 142°24'W 4°54'S
Thoreau 132°18'W 5°54'N
Tintoretto 22°54'W 48°6'S
Titian 42°24'W 3°36'S
Tolstoj 163°30'W 16°18'S
Ts'ai Wen-Chi 22°12'W 22°48'N
Ts'ao Chan 142°12'W 13°24'S
Tsurayuki 21°18'W 63°0'S
Tung Yüan 55°0'W 73°36'N
Turgenev 135°0'W 65°42'N
Tyagaraja 148°24'W 3°42'N
Unkei 62°42'W 31°54'S
Ustad Isa 165°18'W 32°6'S
Vālmiki 141°0'W 23°30'S
Van Dijck 163°48'W 76°42'N
Van Eyck 158°48'W 43°12'N
van Gogh 134°54'W 76°30'S
Velázquez 53°42'W 37°30'N
Verdi 168°36'W 64°42'N
Vincente 142°24'W 56°48'S
Vivaldi 85°0'W 13°42'N
Vlaminck 12°42'W 28°0'N
Vyāsa 81°6'W 48°18'N
Wagner 114°0'W 67°24'S
Wang Meng 103°48'W 8°48'N
Wergeland 56°30'W 38°0'S
Whitman 110°24'W 41°24'N
Wren 35°12'W 24°18'N
Yakovlev
Yeats 34°36'W 9°12'N
Yun Sǒn-Do 109°24'W 72°30'S
Zeami 147°12'W 3°6'S
Zola 177°18'W 50°6'N